top of page
Privacy Policy.jpg

BENC Security  respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door BENC Security worden verwerkt, waaronder in het bijzonder begrepen die van bezoekers en gebruikers van de websites www.bencsecurity.nl hierna, afhankelijk van de bezochte en gebruikte website, aangeduid als ‘de website’. BENC Security acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. BENC Security zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Privacy Policy /
GDPR

BENC Security verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan BENC Security, zoals bij:

  • Telefonisch of mailcontact;

  • Het aangaan van een overeenkomst met BENC Security met betrekking tot de levering van producten, of uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst;

  • Het versturen van een bericht middels het contactformulier of de chatmodule op de website;

  • Het inschrijven voor en de ontvangst van nieuwsbrieven.

 

De persoonsgegevens die u aan BENC Security verstrekt, worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en voor het overige zoals beschreven in deze privacy policy.

 

Indien u voor bijvoorbeeld vragen of klachten persoonsgegevens aan BENC Security verstrekt, worden deze door BENC Security uitsluitend gebruikt om uw verzoek te kunnen behandelen. Indien u een overeenkomst met BENC Security hebt gesloten, worden de door u in opgegeven persoonsgegevens gebruikt om de betreffende overeenkomst te kunnen uitvoeren.

 

In het kader van de uitvoering van een tussen u en BENC Security gesloten overeenkomst, kunnen de door u opgegeven persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien en voor zover dat nodig is in verband met de betrokkenheid van deze derden bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Het gaat hier bijvoorbeeld om uw naam en adres die worden gedeeld met een postorderbedrijf die in opdracht van BENC Security de door u aangeschafte producten aflevert op het met u overeengekomen afleveradres, of om uw betaalgegegevens die met een externe betaalprovider worden gedeeld als u via de website de betaling voor de bestelling verricht.

 

Indien u zich uitdrukkelijk voor de ontvangst van nieuwbrieven hebt aangemeld, zal BENC Security de in het kader daarvan door u opgegeven persoonsgegevens uitsluitend verwerken om u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. Indien u eens een overeenkomst met BENC Security hebt gesloten, mag BENC Security u evenwel zonder voorafgaande instemming commerciële e-mailberichten toesturen indien deze berichten in overwegende mate betrekking hebben op, of relevant zijn voor, de producten die eerder door u van BENC Security zijn afgenomen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

 

Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en BENC Security gesloten overeenkomst of aan uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst. “Overeenkomst” moet in dit kader ruim worden opgevat. Zo wordt uw eventuele inschrijving voor de ontvangst van nieuwsbrieven ook als “overeenkomst” aangemerkt.

 

Daarnaast verwerkt BENC Security persoonsgegevens indien en voor zover dit op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel noodzakelijk is, alsook op de zogenoemde rechtsgrond ‘gerechtvaardigde belangen’. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen BENC Security Webshop of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Ook worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van BENC Security, om de website en e-mailvoorzieningen van BENC Security te kunnen exploiteren, de exploitant van de door BENC Security gebruikte Cloud-software, zoals OneDrive, voor de opslag van data en het delen van uw persoonsgegevens met een boekhoud-/administratiekantoor om de administratie en boekhouding van BENC Security te kunnen verzorgen.

 

BENC Security slaat uw persoonsgegevens op  binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die BENC Security verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van BENC Security daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt BENC Security er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. BENC Security zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

 

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van BENC Security toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie BENC Security persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. BENC Security zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van BENC Security vallen, evenals door BENC Security ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover BENC Security de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal BENC Security de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als BENC Security, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies en vergelijkbare technieken die BENC Security gebruikt:

BENC Security gebruikt functionele, analytische cookies, Social Media cookies, marketingcookies en vergelijkbare technieken (zoals Google Analytics, Facebook Pixel en Instagram Pixel die automatisch gegevens kunnen verzamelen wanneer u de website bezoekt). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. BENC Security gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Voorts verzamelt BENC Security middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen.

Tevens gebruikt BENC Security cookies voor het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties via websites van derden. BENC Security gebruikt alleen informatie voor het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties als u daar toestemming voor hebt gegeven. Om deze informatie te verzamelen worden marketingcookies gebruikt. Ook kan BENC Security uw persoonsgegevens koppelen aan eventuele aanvullende informatie die BENC Security van u heeft ontvangen. BENC Security kan uw persoonsgegevens ook delen met vertrouwde derden, bijvoorbeeld adverteerders en reclamenetwerken, om u persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Deze derde partijen kunnen hun eigen cookies op uw apparaat plaatsen om BENC Security Webshop te ondersteunen met gericht adverteren, afgestemd op uw persoonlijke interesses. De bedoelde derden zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen voor zover u uw toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies voor marketingdoeleinden.

 

Social media cookies hebben betrekking op buttons die dienen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale media netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale media netwerken zelf afkomstig zijn. Door deze code worden cookies geplaatst.

In het cookiebeleid op de website is verder beschreven in hoeverre BENC Security van cookies gebruik maakt.

 

Uw rechten:

U heeft het recht om BENC Security te verzoeken om inzage, wissen en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij BENC Security een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die BENC Security verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

 

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden door BENC Security slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. BENC Security legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact:

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door BENC Security, kunt u contact opnemen met BENC Security.

BENC Security helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door BENC Security of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

De contactgegevens van BENC Security zijn op de website te vinden.

bottom of page