top of page
Disclaimer 4.jpg

Disclaimer voor www.brouwersecurity.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.brouwersecurity.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door Brouwer Security. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Gebruik van onze website www.brouwersecurity.nl en de daarmee verbonden communicatie uitingen (mailingen, nieuwsbrieven, andere websites) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Toegang tot en gebruik van de website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Op onze website vindt u informatie over onze producten en diensten. Deze informatie en andere door Brouwer Security te verstrekken mondelinge, schriftelijke of elektronische informatie is algemeen van aard en kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een tot u gericht deskundig persoonlijk advies tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Disclaimer voor
www.brouwersecurity.nl

Alhoewel Brouwer Security bij het samenstellen en actualiseren van de website en de daarmee verbonden uitingen zorgvuldigheid in acht heeft genomen en gebruik heeft gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie

niet garanderen. Brouwer Security wijst iedere aansprakelijkheid in dit opzicht nadrukkelijk van

de hand. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Brouwer Security

is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailingen

of op de website.

Het is mogelijk dat er verwijzingen zijn, al dan niet door middel van hyperlinks, naar andere sites en informatie verstrekt door derden. Brouwer Security aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website(s) en de daarmee verbonden elektronische communicatie uitingen de daarop verstrekte informatie.

 

U kunt er van op aan dat Brouwer Security alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen.

Brouwer Security kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Intellectueel eigendom:

De informatie en het materiaal op de website en de daarmee verbonden elektronische communicatie uitingen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en merkrechten, die in het bezit zijn van of waarop een aanspraak wordt gemaakt door Brouwer Security of derden. De gebruiker krijgt geen gebruiksrecht met betrekking tot die informatie en dat materiaal, behoudens voor zover dat nodig is om online kennis te nemen van de website en de daarmee verbonden elektronische communicatie uitingen.

Het is niet toegestaan deze informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren of te verkopen of op welke wijze ook aan derden ter beschikking te stellen, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Brouwer Security.

 

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Brouwer Security te mogen claimen of te veronderstellen.

Brouwer Security streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Brouwer Security aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.brouwersecurity.nl op deze pagina.

Op al onze leveringen zijn van toepassing onze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Kies Algemene Verkoop & Leveringsvoorwaarden als u deze op onze website wilt inzien.

bottom of page